වැලි කැණීම් කැබිනට් පිපිරුම් බඳුන සහ වැලි බ්ලැස්ටර් කොටස්
 • Sand blasting clothing

  වැලි පිපිරුම් ඇඳුම්

  කැන්වස් ආරක්ෂිත ඇඳුම් පුපුරවා හැරීම
  විශේෂාංග: කල් පවතින, හොඳ මුද්‍රා තැබීමේ කාර්ය සාධනය,
  ද්විත්ව-ප්ලෙක්සිග්ලාස් භාවිතා කරමින්, සුළං දර්ශනය සහිත හුඩ්,
  කඩා බිඳ දැමීමේ ඇඳුම් කෙලින්ම ඉස්කුරුප්පු ඇරීමට නොයනු ඇත