වැලි කැණීම් කැබිනට් පිපිරුම් බඳුන සහ වැලි බ්ලැස්ටර් කොටස්

අධි පීඩන වැලි පිපිරුම් කැබිනට්ටුව පීඩන බඳුනකින්

高压机1010 02      高压机1010 03

ඉදිරිපස පිටුපසට

ජියාසිං ලැයිස්තුගත සමාගම විසින් ඇණවුම් කරන ලද පීඩන පෙට්ටි වැලි පිපිරුම් යන්ත්‍රය ලබා දී ඇත.

අධි පීඩන වැලි පිපිරුම් යන්ත්රය පෙරහන් දූවිලි එකතු කරන්නා සහ පීඩන ටැංකියකින් සමන්විත වේ.

එය 2KW සහ 10HP ට වැඩි වායු සම්පීඩකයකින් සමන්විත විය යුතු අතර වානේ වැලි වානේ වෙඩි දුඹුරු කොරුන්ඩම් වීදුරු පබළු වැනි ලෝහ හා රන් නොවන භාවිතා කළ හැකිය.

 

 


තැපැල් කාලය: දෙසැම්බර් -28-2020