වැලි කැණීම් කැබිනට් පිපිරුම් බඳුන සහ වැලි බ්ලැස්ටර් කොටස්

600L පිපිරුම් බඳුන අපනයනය රුසියාව

අධි පීඩන සෑන්ඩ්බ්ලාස්ටිං පොට් 600 එල් අපනයනය රුසියාව ඔක්තෝබර් 14 වනදා

මෙය 600L අධි පීඩන වැලි පිපිරුම් බඳුනක් වන අතර මීටර 20 පිපිරුම් හෝස් සහ එක් හොඳ බෝරෝන් කාබයිඩ් තුණ්ඩයක් ඇත
මෙම 600L පිපිරුම් බඳුනට කිලෝ 2000 ක පිපිරුම් වානේ දැලක උල්ෙල්ඛ පැටවිය හැකිය,
ටැංකියේ විෂ්කම්භය: 800 මි.මී. ඉහළ ටැංකිය: 1600mm, ick ණකම: 6mm, පිපිරුම් කාලය: විනාඩි 45 යි

 

Pressure blasting pot 600L

blasting pot 600L

 

 


තැපැල් කාලය: ඔක්තෝබර් -15-2020